Loading...

The Lord Of The Circle 2023

Pradinis / Renginiai / The Lord Of The Circle 2023
TLOTC grįžta!
Lsšf hiphopo ir breiko lygos pristato šeštąjį serijos renginį!
PRIZINIS FONDAS – 2000 EU!
Seminarai, Breiko, Hip Hop’o, House, Funk Stilių kovos 1×1, komandiniai pasirodymai pradedančijųjų bei pažengusiųjų lygmenyse ir didysis Super finalas dėl absoliutaus „The Lord” nugalėtojo vardo!
HIP HOP 1×1: Vaikai (7-12 m.) / Jauniai-Jaunimas (13-16 m.) / Suaugusieji (17 m. ir vyresni).
HOUSE 1×1: U16 / Open
FUNK STILIAI (Locking / Popping) 1×1: Pradedantieji / Open
BREAKING 1×1: U12 / U16 / Open.
KOMANDINIAI PASIRODYMAI (STREET DANCE SHOW) – Galima šokti vieną stilių, galima maišyti stilius. Šokio trukmė iki 3 min. Į Grupes ir Formacijas neskirstoma.
MAŽYLIAI – 4-7 m.
VAIKAI – 7-12 m. (pagal gimimo metus). Pradedantieji (šokantys pirmus metus) / Pažengusieji (šokantys antrus metus) / Pro (šokantys trečius metus ir daugiau).
JAUNIAI-JAUNIMAS – 13-16 m. (pagal gimimo metus). Pradedantieji (šokantys pirmus metus) / Open (šokantys antrus metus ir daugiau)
SUAUGUSIEJI – 17 m. ir vyresni (pagal gimimo metus). Pradedantieji (šokantys pirmus metus) / Open (šokantys antrus metus ir daugiau).
!!! Dalyvių amžius: MAŽYLIAI pagal gimimo datą (renginio dieną negali būti daugiau nei 7 m.). VAIKAI, JAUNIAI-JAUNIMAS ir SUAUGUSIEJI pagal gimimo metus. Vyresnėse grupėse gali šokti jaunesni dalyviai, jaunesnėse grupėse vyresni dalyviai šokti negali.
!!! Mažylių, Vaikų ir Jaunių-Jaunimo kategorijose necenzūriniai išsireiškimai muzikoje draudžiami!

Dalyviams PRIVALOMA TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ, liudijantį amžių. Kilus įtarimams dėl dalyvio amžiaus ir dalyviui nepateiktus atitinkamo dokumento, įrodančio jo amžių, dalyvis bus perkeltas į kitą amžiaus grupę arba diskvalifikuotas.

SVARBU – Bet kokie dalykai, galintys trukdyti kitų šokėjų pasirodymams ar pakenkti dangai – konfeti, vanduo, miltai ir pan. pasirodymų metu yra GRIEŽTAI DRAUDŽIAMI!

DATA, LAIKAS ir VIETA:
Seminarai. ANT studija (Verkių g. 31C):

03.17 > 16:30-18:00 – HOUSE – RAZA
03.17 > 18:15-19:45 – HIP HOP – Marcio
03.17 > 18:15-19:45 – BREAKING – Intact – Footwork as the main transition in Breaking.
03.17 > 20:00-21:30 – LITEFEET – Kieran
03.17 > 20:00-21:30 – BREAKING – Intact – Footwork combos and techniques.
03.19 > 11:00-12:30 – BREAKING – NarekTheShow – Concepts, flow and timing in the second.
Kainos:
Hip Hop, House, Litefeet – 1 seminaras – 20 eu. 3 seminarai – 45 eu. LSŠF klubų nariams seminarai po 10 eu (einant į tris – 30 eu). Rinktinės nariams nemokamai.
Breikas – 1 seminaras 15 eu. Rinktinės nariams nemokamai.
PRIVALOMA išankstinė registracija internetu – https://antstudija.lt/the-lord-of-the-circle/

03.18 – 10:00 – 20:00 – Breiko, Hip Hop’o, House, Funk Stilių atrankos bei kovos iki pusfinalių – ANT studija (Ogmios miestas / Verkių g. 31C).
03.19 – 10:00-20:00 – Komandiniai pasirodymai, Breiko, Hip Hop’o, House ir Funk Stilių kovų 1×1 Finalai bei Super Finalas dėl absoliutaus „The Lord” nugalėtojo vardo (KEISTUOLIŲ teatras / Laisvės prosp. 60, Vilnius).

APDOVANOJIMAI bei PINIGINIAI PRIZAI:
Breiko, Hip Hop’o, House 1×1 kategorijose apdovanojamos 1-2 vietos asmeniniais trofėjais, Open ir Suaugusiųjų kategorijų nugalėtojai piniginiais prizais po 300 eu. Funk stilių po 150 eu.
STREET DANCE SHOW kategorijoje apdovanojamos 3 didžiausią balų skaičių surinkusios komandos kiekvienoje amžiaus ir pajėgumo grupėje. Kiekviena komanda gauna po komandinę taurę, diplomą bei kiekvienas dalyvis po asmeninį medalį. THE BEST TEAM SHOWCASE nugalėtojų komanda apdovanojama ir piniginiu 600 eu prizu.

„The Lord” vardo nugalėtojas apdovanojamas papildomu piniginiu prizu.

Registracija

Registracija patvirtinama gavus pavedimą. Rekvizitus atsiųsime laišku po registracijos internetu.

RENGINIO STARTINIS MOKESTIS:
Komandiniai pasirodymai – 15 eu
Šokių kovos – 15 eu + po 5 eu už kiekvieną papildomą kategoriją.

ŽIŪROVŲ bilietai:

03.18 (ANT studija – Verkių g. 31C / B1 įėjimas / II aukštas)- 5 eu/asm visai dienai. Įėjimo mokestis vietoje.
03.19 (KEISTUOLIŲ teatras / Laisvės prosp. 60):
1 dalis – Mažylių ir vaikų komandiniai pasirodymai – 5 eu/asm.
2 dalis – Jaunių-Jaunimo ir Suaugusiųjų komandiniai pasirodymai, visų stilių kovų finalai ir Super Finalas – 12 eu/asm.
Vietų skaičius Ribotas, tad privaloma išankstinė rezervacija per dalyvių šokių studijas ar el.paštu – lord.circle@gmail.com.

KONTAKTAI pasiteiravimui: lord.circle@gmail.com.
Tel.: +370 610 61721https://youtu.be/n4p95mBkPtw


English
TLOTC is back!
LDSF Hip Hop and Breaking leagues presents the sixth event of the series!
PRIZE FUND – 2000 EU!
Workshops, Hip Hop, House, Breaking, Funk Styles battles 1vs1, Team performances at beginners and advanced levels and the grand Super Final for the name of the absolute winner of „The Lord”!
HIP HOP 1vs1: Children (ages 7-12) / Juniors (ages 13-16) / Adults (ages 17 and up).
HOUSE 1vs1: U 16 / Opened
BREAKING 1vs1: U12 / U16 / Open
FUNK STYLES (Locking / Popping) 1vs1: Beginners / Open.
TEAM PERFORMANCES (STREET DANCE SHOW) – Can dance one style, can mix styles. The duration of the dance is up to 3 minutes. Not divided into Groups and Formations.
MINI KIDS – 4-7 years old.
CHILDREN – 7-12 years old (by year of birth). Beginners (first year dancers) / Advanced (second year dancers) / Pro (third year dancers and more).
JUNIORS – 13-16 years old (by year of birth). Beginners (first year dancers) / Open (second year dancers and more)
ADULTS – 17 years old and older (by year of birth). Beginners (first year dancers) / Open (second year dancers and more).
!!! Age of participants: MINI KIDS by date of birth (cannot be more than 7 years old on the day of the event). CHILDREN, JUNIORS and ADULTS by year of birth. Younger participants can dance in older groups, older ones cannot dance in younger groups.
!!! In the Mini Kids, Children and Juniors categories, obscene expressions in music are prohibited!

Participants MUST HAVE AN IDENTITY DOCUMENT proving their age. If there are any doubts about the age of the participant and the participant does not present the appropriate document proving his age, the participant will be moved to another age group or disqualified.

IMPORTANT - Any items that may interfere with other dancers' performances or damage 
the surface - confetti, water, flour, etc. during performances are STRICTLY PROHIBITED!

DATE, TIME and PLACE:

17,19.03. Workshops. ANT studio (Verkiu 31C):
17.03 > 16:30-18:00 – HOUSE – RAZA
17.03 > 18:15-19:45 – HIP HOP – Marcio
17.03 > 18:15-19:45 – BREAKING – Intact – Footwork as the main transition in Breaking.
17.03 > 20:00-21:30 – LITEFEET – Kieran
17.03 > 20:00-21:30 – BREAKING – Intact – Footwork combos and techniques.
19.03 > 11:00-12:30 – BREAKING – NarekTheShow – Concepts, flow and timing in the second.
Prices:
Hip Hop, House, Litefeet – 1 workshop – 20 eu. 3 workshops – 45 eu. Workshops for LDSF club members are 10 eu each (30 eu if you attend three). Selections are free for members.
Breaking – 1 workshop – 15 eu. Selections are free for members.
Online pre-registration is required –
https://antstudija.lt/the-lord-of-the-circle/

18.03 – 10:00 a.m. – 8:00 p.m. – Breaking, Hip Hop, House, Funk Styles preselections of all categories and battles until the semi-finals – ANT studio (Verkiu 31C).
19.03 – 10:00-20:00 – Team performances, Breaking, Hip Hop, House, Funk Styles battles 1vs1 Finals and Super Final for the name of the absolute winner of „The Lord” (KEISTUOLIU theater / Laisves ave. 60, Vilnius).

AWARDS and CASH PRIZES:
In Breaking, Hip Hop, House 1vs1 categories, 1-2 places are awarded with personal trophies, Adults, Open categorys winners with cash prizes 300 eu each. Funk Styles 1vs1 150 eu each.
In the Small Group category, the 3 teams with the highest number of points are awarded. Each team receives a team cup, a diploma, and each participant receives a personal medal.
The 3 best teams are awarded in the Formation category. Each team receives a team cup, a diploma, and each participant receives a personal medal. THE BEST TEAM SHOWCASE winning team is also awarded with a cash prize.
The winner of the name „The Lord” is awarded an additional cash prize 600 eu.

Registration

Registration is confirmed only upon receipt of an order for participation. We will send the details by mail after online registration.
EVENT START FEE:
Team Showcases – 15 eu
Battles – 15 eu + 5 eu for each additional category.

SPECTATORS tickets:

18.03 (ANT studio – Verkių st. 31C / B1 entrance / II floor) –
5 eu/person for the whole day. Entrance fee on site.
19.03 (KEISTUOLIU theater / Laisvės ave. 60):
Part 1 – Mini Kids and Children’s Team performances – 5 eu/person.
Part 2 – Juniors and Adult teams performances, all-style battles finals and the Super Final – 12 eu/person.
The number of places is limited, so advance reservation is mandatory through the participants’ dance studios or by e-mail – lord.circle@gmail.com.
CONTACTS for inquiries: lord.circle@gmail.com.
Phone: +370 610 61721https://youtu.be/n4p95mBkPtw